Haber /Duyuru

 

Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, Mersin kentinin merkezinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan Cumhuriyet Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların tasarımına yönelik düzenlenen yarışmaya projelerin son teslim tarihi 26 Mart 2021, kargo ile teslim alım için son gün 30 Mart 2021.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açılmıştır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışma alanı, Mersin İli Akdeniz İlçesi Kültür Mahallesi içerisinde yer almaktadır. Eklerde sunulan hâlihazır harita dosyalarında sınırları verilen yarışma alanı, Cumhuriyet Meydanı’nı ve Çamlıbel semti içerisinde Atatürk Caddesi’nin güneybatı bölümünü kapsamaktadır. Çamlıbel semtinin sınırlarını, güneyde Akdeniz, batıda Müftü Deresi, kuzeyde Silifke Caddesi, doğuda ise Ortodoks Kilisesi oluşturmaktadır. Yarışma odak alanı, Mersin’in simgesel merkezi olan Cumhuriyet Meydanı ile Kültür Merkezi, Ortodoks Kilisesi ve Müftü Deresi arasında uzanan Atatürk Caddesi’nin güneybatı bölümünü oluşturan ve İsmet İnönü Bulvarı’na (sahil yoluna) paralel uzanan kamusal mekânlar dizisinden oluşmaktadır. Batıda Müftü Deresi, kuzeyde Silifke Caddesi, güneyde İnönü Caddesi ve doğuda Sakarya Caddesi ile tanımlanan kentsel alan ise kentsel tasarım etkileşim alanı olarak belirlenmiştir.

Mersin kentinin merkezinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan Cumhuriyet Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların
tasarımı yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Çamlıbel Mahallesi’nin geçmişte yoğun bir biçimde kullanılan, canlı bir yerleşim bölgesi konumundayken, kentin batıya ve kuzeye doğru gelişim göstermesiyle birlikte son dönemde bu özelliğini kaybettiği izlenmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması’nın amacı:

 • Alanın kendine özgü karakterini koruyarak geliştirecek,
 • Bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlayacak,
 • Atatürk Caddesi ve Çamlıbel’in kentin kültür yaşamıyla bütünleşen bir kentsel odak ve yeniden çekim merkezi haline gelmesini sağlayacak,
 • Mersin kentinin en önemli meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nın, tören alanı olması yanı sıra, kentliler tarafından sürekli ve etkin bir biçimde kullanılan bir kent meydanı olmasına katkı sağlayacak,
 • Tüm toplumsal grupların kamusal mekânları kullanımını gözeten, çevresel koşullarla ve iklimle uyumlu, uygulanabilir, ekonomik, sürdürülebilir, erişilebilir, nitelikli ve özgün kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odasının üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
 • Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir.
 • Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Mersin Şubesi hesabına “IBAN:TR560001500158007287353436” yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 26.03.2021 günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlan Tarihi : 25.12.2020
 • Son Soru Sorma Tarihi : 29.01.2021
 • Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi : 08.02.2021
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 26.03.2021
 • Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün : 30.03.2021
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 09.04.2021
 • Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi : 16.04.2021

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Vahap SEÇER: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Mine LİMAN: Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Tamer GÖK: Şehir Plancısı /Mersin Üniversitesi
 • Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL: Mimar/Kentsel Tasarımcı/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Dr. Sinan BURAT: Peyzaj Mimarı/Kentsel Tasarımcı /Mersin Üniversitesi
 • Doç. Dr. Esra ŞAHİN BURAT: Mimar/ Mersin Üniversitesi
 • Kutlu SEZEN: Mimar / Etüt ve Projeler Daire Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Havva Ülgen BEKİŞOĞLU: Peyzaj Mimarı / Aksaray Üniversitesi
 • Nihat EYCE: Mimar
 • Havva ÇAKMAK: Mimar / M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Raportörler

 • Aysel S. KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN: Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Şeyda KAYMAZ: Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Derya ÇAĞ: Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

 • Yücel KURT: Bilgisayar Tekn./M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Mehmet TOPKARA: Büro Personeli/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

VERİLECEK ÖDÜLLER

3 eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir.

 • 1. Ödül : 75.000 TL
 • 2. Ödül : 60.000 TL
 • 3. Ödül : 45.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 1 : 20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 2 : 20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 3 : 20.000 TL

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİN YERİ

Adresi: Çankaya Mah. İstiklal Cad. No: 65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat: 7 Akdeniz/MERSİN
Web: https://www.mersin.bel.tr/

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri üyeleri yer görme yapılmasını tavsiye etmektedir.